Analog Clock 123 69

ALGEMENE

EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Algemene- en bijzondere voorwaarden VDC&BO BVBA

 

Art. 1. Definities

 

1.1 VDC&BO BVBA: (hierna: VDC&BO) met zetel gelegen aan de Groteweg 475A te 9500 Geraardsbergen, gekend onder het KBO-nummer 0818.140.659.

 

1.2 VDC&BO is een groothandel in tabaksproducten, dranken, confiserie en rokersbenodigdheden.

 

Art.2 Geldende voorwaarden

 

2.1 De hiernavolgende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verbintenissen en overeenkomsten waar VDC&BO partij is. Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

 

2.2 Onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden zijn consulteerbaar op de website www.vdc-bo.com.

 

Art.3. Correspondentie en termijnen

 

De correspondentie waarbij de klant zich op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van een of meerdere bepalingen inroept, wordt slechts geldig met een aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van VDC&BO, Groteweg 475A 9500 Geraardsbergen.

 

Art.4. Bestelling

 

4.1 Bestellingen kunnen op volgende wijzen geldig tot stand komen:

 

- Via het invullen van de bestellijst van VDC&BO of een eigen opgemaakte bestellijst, en deze vervolgens via mail of fax door te sturen;

- Via de bestellijst van VDC&BO op de website;

- Via e-mail de gewenste bestelling doorgeven;

- Via telefoon.

 

4.2 Wanneer de bestelling bevestigd wordt door VDC&BO, kan er niet worden afgeweken van de te leveren hoeveelheid, tenzij er een nieuwe bestellijst wordt opgemaakt en er schriftelijk akkoord van VDC&BO gegeven wordt.

 

Art.5. Totstandkoming, aanvang en duur van de overeenkomst

 

5.1 Wanneer de klant een bestelling geplaatst heeft conform één van de in artikel 5.4 opgesomde wijzen, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.

 

5.2 De uitvoering van de overeenkomst start, op het ogenblik dat de goederen worden ingeladen om naar de klant te brengen.

 

5.3 De goederen worden geleverd op de bij bestelling afgesproken locatie.

 

5.4 Er wordt een leveringsbon opgemaakt die moet ondertekend worden door de koper. De koper betaalt onmiddellijk contant bij levering tenzij anders overeengekomen.

 

5.5 De duur van de overeenkomst betreft de duur van de prestatie. Per prestatie zal er een nieuwe bestellijst worden afgesloten.

 

Art.6. Prijzen

 

6.1 Betreffende de prijzen van de tabaksproducten is er sprake van een verplichte verkoopprijs. Deze verplichte verkoopprijs wordt op grond van artikel 58 BTW-wetboek verplicht vermeld op het fiscaal bandje en wordt ook aangeduid op de factuur.

 

6.2 Er is op ieder moment een recente bestellijst op de website te consulteren via volgende link: http://www.vdc-bo.com/bestellijst.html. De bestellijst die op het ogenblik van consulteren op de website staat, bevat de op dat ogenblik geldende prijzen.

 

6.3 In het geval er promoties zijn, zullen deze ook op voorhand worden meegedeeld aan de klant. Promoties zijn ook te consulteren op de website, en zijn enkel geldig tot de op voorhand afgesproken datum en zolang de voorraad strekt.

 

Art.7. Annulatie

 

7.1 Wanneer de klant een bestelling wenst te annuleren, is deze enkel geldig mits aanvaarding van VDC&BO.

 

7.2 Indien er geen aanvaarding omtrent annulering is, kan VDC&BO een schadevergoeding vorderen van de klant ten belope van 10% van het bedrag.

 

Art.8. Betaling facturen

 

8.1 De facturen zijn contant betaalbaar bij levering. Ieder op de vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met verwijlintresten ten bedrage van 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten.

 

8.2 Zolang er geen volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden, blijft het verkochte en geleverde koopwaar en zijn bijhorigheden de volledige en uitsluitende eigendom van de verkoper en kan deze toepassing maken van artikel 13 bij niet-betaling. Van zodra de volledige koopprijs, bijhorigheden, intresten en verhogingen zijn betaald is de koper eigenaar.

 

8.3 Bevrijdende betaling kan enkel gebeuren via:

la banque Belfius

IBAN : BE45 0689 0785 8389

BIC : GKCCBEBB

Ou

IBAN : BE85 0689 0950 8706

 

8.4 Artikel 13.2 van deze overeenkomst zal toepassing vinden ingeval van niet-betaling.

 

8.5 Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment werden opgesteld en werden bezorgd aan de koper.

 

Art.9. Ontbinding overeenkomst

 

9.1 VDC&BO is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, en dus niet te leveren zonder ingebrekestelling of zonder schadevergoeding in volgende gevallen:

 

- indien de klant een inbreuk begaat op één van zijn contractuele verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden;

- indien de klant zich in staat van onvermogen bevindt in het kader van de Wet op de Continuïteit van ondernemingen, faillissement, voorlopig bewind,..;

 

9.2 Wanneer één van bovenstaande feiten zich bewezen voordoet, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling overeenkomstig artikel 13.1.

 

Art.10. Klachten

 

10.1 Indien de klant klachten heeft met betrekking tot de geleverde hoeveelheid goederen, dient hij hierover onmiddellijk bij de levering zijn protest te uiten. Vanaf het ogenblik dat de leveringsbon wordt ondertekend, geeft de klant aan dat hij akkoord is met de geleverde hoeveelheid.

Wanneer er sprake is van zichtbare gebreken aan de geleverde goederen, dient de klant VDC&BO hiervan binnen de 24.00 uur in kennis te stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van VDC&BO.

 

10.2 Een protest van de factuur kan enkel aanvaard worden indien dit protest binnen een termijn van 8 dagen na de het ontvangen van de factuur plaatsvindt.

 

Art.11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Het tijdig leveren van de goederen maakt een middelenverbintenis uit. VDC&BO zal altijd haar uiterste best doen om de leveringen op het afgesproken tijdstip te bezorgen, er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard van VDC&BO in geval de bestemming niet tijdig wordt bereikt door verkeersomstandigheden zoals file, ongeval op de weg, weersomstandigheden, wijzigingen in verkeerssituatie, slechte werking van de GPS, …

 

11.2 De aansprakelijkheid van VDC&BO is beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd zijn op grond van de door haar afgesloten verzekeringen en beperkt tot het bedrag van de verkochte goederen. Zij kan nooit instaan voor enige andere gevolgschade.

 

Art.12. Overmacht

 

12.1 VDC&BO is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door niet-uitvoering of laattijdigheid van de dienst door overmacht. Onder overmacht moet begrepen worden elke gebeurtenis, die bij het sluiten van het contract onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren en zich buiten onze wil voordoen, wanneer deze een ernstige belemmering vormen op de uitvoering van het contract. Deze omstandigheden zijn onder andere: oorlog en oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder.

 

12.2 In geval van overmacht kan VDC&BO opteren de overeenkomst op te schorten of te annuleren. In geval van overmacht zal de klant nooit aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

 

Art.13. Opeisbaarheid en opschorting van uitvoering, eigendomsvoorbehoud

 

13.1 In geval van niet betaling van één van onze facturen op de vervaldag of in geval de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen van de contractant, worden alle schuldvorderingen op diezelfde contractant onmiddellijk opeisbaar en kan VDC&BO de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten.

 

13.2 In afwijking van artikel 1583 BW behoudt VDC&BO het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken die, zij aan de klant verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald.

 

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van VDC&BO.

 

De geleverde zaken, evenals enig ander voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaakt van de overeenkomst, kunnen door VDC&BO ten allen tijde teruggevorderd worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

 

Ingeval beroep wordt gedaan op het eigendomsvoorbehoud, dan zal de hoofdovereenkomst of iedere bijkomende overeenkomst met VDC&BO als ontbonden worden beschouwd.

 

Art.14. Varia

 

Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

 

Art.15. GDPR clausule

 

15.1 VDC&BO handelt overeenkomstig de algemene verordening tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

15.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (de klant informeren over wijzigingen in de dienstverlening, etc.) Indien VDC&BO de persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant. VDC&BO zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal van andere zaken) geïnformeerd in de privacy policy, zoals deze wordt opgenomen op de website van VDC&BO.

 

Art.16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

16.1 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

16.2 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

 

Algemene voorwaarden VDC&BO BVBA – Januari 2020.

 

 

 

Copyright © 2020 • VDC & BO • All rights reserved. •  Privacy Policy